Med omtanke om människor och miljö

Rådasands verksamhet bygger på uttag av en ändlig naturresurs i en känslig miljö, och med det följer ett stort ansvar. Därför fokuserar vi på att minimera vår negativa påverkan och kompensera för störningar vi orsakar, och på att hitta positiva sätt att bidra.

Klimat- och miljöpåverkan i fokus

Vi har stort fokus på klimat och miljö när vi utvecklar våra produkter och processer. Exempelvis används koldioxidneutral bioolja istället för fossil eldningsolja i vår torkanläggning. Alla fordon och maskiner i täkten drivs med fossilfri HVO-diesel eller el. Vi planerar också att installera solpaneler på våra byggnader för att bli självförsörjande på fordonsel.

Resursförbrukningen minimeras

Vi renar och återanvänder det vatten som används i processen för att tvätta sanden. I vår produktionsprocess tar vi tillvara på all råvara som bryts ut.  Vi undersöker även möjligheten att hitta avsättning för samtliga restprodukter för att uppnå en cirkulär hantering som minimerar vår resursförbrukning. 

Långtgående ansvar för efterbehandling

I Råda ås har sand brutits i över 100 år och tidigare exploatörer har lämnat området helt utan åtgärd efter avslutad verksamhet. Idag ställs helt andra krav. I samråd med Länsstyrelsen och Lidköpings kommun kommer vi att ta fram en efterbehandlingsplan som även omfattar de tidigare täkterna. Erfarenhet visar att en ansvarsfull hantering till och med kan öka naturvärdet jämfört med den ursprungliga miljön. Därför är vår målsättning att inte bara återställa utan att addera värde. 

Biologisk mångfald gynnas redan under drift

I efterbehandlingsplanen kan det ingå skarpa släntlutningar och dammar som är attraktiva livsmiljöer för många undanträngda arter. En unik variation av torra solvarma slänter, skuggiga fuktiga platser och skyddade vattenmiljöer lockar fåglar, grod- och kräldjur, insekter och växter. Det är idag ont om naturliga sandmarker och allt fler röster höjs för att täkter ska bevaras för att gynna biologisk mångfald. I våra dammar finns idag grodor och karpar som även vittnar om bra vattenkvalitet. 

Grundvattnets kvalitet och nivå säkerställs

En del av Lidköping kommuns dricksvatten hämtas ur den närbelägna grundvattentäkten Råda källor. Som verksamma i området följer vi noggrant de skyddsföreskrifter som gäller. Sedan många år har vi också ett kontrollprogram där vi fortlöpande följer upp och rapporterar grundvattnets kvalitet och nivå. Inga förändringar har konstaterats under den tiden. 

Rekreationsmiljöer skapas för närboende

Råda ås bjuder på milsvid utsikt över Lidköping, Kinneviken och Kinnekulle. Här har vi tillsammans med kommunen utvecklat Råda vy, en populär plats för rekreation och naturupplevelser med motionsspår, vandringsleder och skidbacke. Genom att skapa en attraktiv miljö för närboende vill vi ge tillbaka till samhället där vi verkar.

Kontakt

Kundservice

Kontakta oss gärna, så hjälper vi dig.

Telefon: 010-4568900

Dela det här via:

Upptäck några av våra erbjudanden

Renare vatten

Rådasands filtersand används tack vare sin renhet, kornform och skarpa fraktionsgränser vid vattenrening både i Sverige och utomlands.

Pannsand med hög verkningsgrad

Förutom den unika sammansättningen av mineraler i vår pannsand ger snäva fraktionskurvor högsta möjliga verkningsgrad i pannorna.

Säkrare gjutning

Rådasand erbjuder unika produkter för användning i järn- och aluminiumgjuterier. Detta är valet för säker gjutning och komplicerade konstruktioner.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.